Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Personalets holdninger og reaktioner på interventionsstrategier til reduktion af bæltefiksering i voksenpsykiatrien kan være afgørende

Download som PDF

Pedersen ML, Gildberg FA, Bogh SB, Birkeland S, Tingleff EB. Staff responses to interventions aiming to reduce mechanical restraint in adult mental health inpatient settings: a questionnaire-based survey. Nordic Journal of Psychiatry. 2024. DOI: 10.1080/08039488.2024.2323125

Af Martin Locht Pedersen. Sygeplejerske, Cand.cur., Ph.d.-studerende, Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet & Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark. martin.locht.pedersen@rsyd.dk.

Introduktion

Brugen af bæltefiksering i psykiatrien til håndtering af voldelig og aggressiv adfærd er udbredt. Dog er det også en meget kontroversiel praksis med mange potentielt negative konsekvenser for både patienter og personale. Som følge heraf er reduktion af bæltefiksering en psykiatrisk prioritet. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse var derfor at undersøge personalets reaktioner på og holdninger til interventioner, der var designet til at reducere brugen af bæltefiksering på voksenpsykiatriske afdelinger.

Metode

Et tværsnitsstudie blev udført baseret på et online spørgeskema, tilgængeligt via dataindsamlingsværktøjet REDCap. Spørgeskemaet præsenterede 20 interventioner, designet til at mindske brugen af bæltefiksering i voksenpsykiatrien. Deltagerne blev bedt om at vurdere og rangere interventionerne ud fra deres eget opfattelse af hver interventions relevans og vigtighed i relation til reduktion af bæltefiksering.

Resultater

128 personalemedlemmer fra Region Syddanmark deltog i spørgeskemaundersøgelsen og repræsenterede en bred vifte af almen- og retspsykiatriske afdelinger for voksenpsykiatriske patienter.
I alt var 90,8% ’enige’ eller ’meget enige’ i interventionernes relevans vedrørende reduktion af bæltefiksering. Interventionerne ’relationsarbejde’ og ’patientkendskab’ scorede generelt højt, når personalet rangerede vigtigheden af interventionerne i forhold til implementeringsrækkefølgen. I denne sammenhæng var interventionerne ’pårørende’ og ’standardiserede vurderinger’ eksempler på interventioner, der generelt scorede lavt.

Konklusion

Set fra personalets perspektiv var interventionerne generelt relevante. Rangering af interventionerne vedrørende vigtighed var konsistent på tværs af de forskellige dataopdelinger, hvor der blandt visse grupper blev registreret en vis variation og spredning.

Implikationer for praksis

Resultaterne af denne undersøgelse indikerer, at implementering af interventioner såsom ’relationsarbejde’ og ’patientkendskab’ kan udgøre afgørende elementer i udviklingen af en succesfuld strategi til reduktion af bæltefiksering i voksenpsykiatrien. Samtidig antyder resultaterne også, at andre interventioner ikke anses som lige så relevante for personalet, hvilket bør være et primært fokuspunkt og noget der tages højde for under implementeringen.

Projektet er støttet med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden (NNF22OC0080419)