Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Indholdsfortegnelse

Faglig artikel

På Sygeplejevidenskab.dk er det muligt at publicere faglige artikler omhandlende udvikling i sygeplejen og tværfaglige discipliner, forskningsarbejde og projekter. Videnskab er her en almen betegnelse over systematiske metoder til at frembringe, ordne og udbringe viden og kunnen i fag, discipliner og fagkundskab.  

Manuskriptlængden er max 3.000 ord, eksklusive resume, figurer, tabeller og referencer. Hvis der er brug for at skrive en længere faglig artikel, skal det aftales med fagredaktøren. 

Overskrifter skrives med fed skrift, og de skal være korte og tydelige. Del-overskrifter gør teksten mere læsevenlig og skal især prioriteres i diskussions- og konklusionsafsnittet, som viser, hvad afsnittene handler om.  

Sproget skal være klart og præcist. Undgå ord som ’disse’, ’visse’ og ’man’, og skriv klart, hvem eller hvad ’dette’, ’disse’ og ’man’ er. Forkortelser skal skrives fuldt ud, første gang de fremkommer i teksten. Ingen forkortelser i titlen. 

Publicering sker løbende på Sygeplejevidenskab.dk og via nyhedsmail og omtale på Sygeplejevidenskab.dk og via sociale medier med link til artiklen.  

Dobbeltpublikation kan aftales med fagredaktøren, hvis der er indhentet godkendelse hos de involverede tidsskrifter, og referencen er påført.  

Figurer og tabeller skal være velegnede til digitale formater, og de skal indsættes direkte i dokumentet i den rækkefølge, de forekommer i teksten, med en kort og informativ overskrift.  Figurer og tabeller skal også fremsendes som selvstændige filer.  

Billeder og illustrationer indsættes direkte i artiklen, men skal også fremsendes som selvstændige filer. Billeder skal være i bredformat med høj opløsning på mindst 1Mb og i jpg- elle png-format. Der skal være indhentet samtykke til at bringe billeder af personer. Navne, fotograf og tilladelser angives under billedet. Illustrationer kan kun vedlægges, hvis der er indhentet tilladelse i henhold til Copydan-regler og med angivelse af kilde og tilladelse. Af hensyn til mobil læsbarhed skal det nøje overvejes, hvilke illustrationer og billeder som er nødvendige at have med.  

Links & QR-koder kan indsættes i artiklen ved behov. Det kan være fx være supplerende materiale, information om forskningsenheder, websider, organisatoriske beskrivelser, pjecer, apps, film eller andet, som er relevant for læseren.   

Følgebrev skal vedhæftes i et særskilt dokument, med følgende informationer: 

 • Titel/emne 
 • Hvorfor artiklen er relevant for Sygeplejevidenskab.dk 
 • Kontaktoplysninger til forfatterne 
 • Erklæring om, at artiklen er original og ikke under publicering andet steds, eller om der er givet samtykke til dobbeltpublikation.  

 

ARTIKELSTRUKTUR 

Indled med at indsætte fortløbende sidenummer, midtfor, nederst på siden, skriftstørrelse 11, linjeafstand 1,5. Indsæt en boks med titlen ”Læs artiklen” og… skriv tre argumenter for, hvorfor (max 150 ord): 

 • F.eks. blive klogere på/genkende/få ny viden om 
 • Vigtigste resultater  
 • Implikationer for praksis  

 

Titlen skal være faglig og informativ ud fra artiklens væsentligste emne. Fx. som en overordnet beskrivelse af det valgte emne, hovedbudskabet og metode i artiklen. Opdel titlen i hovedtitel og undertitel, hvis selve titlen er for lang. Max 8-15 ord. 

Forfatternavne anføres i prioriteret og konsekvent rækkefølge, tilføjet uddannelse, akademisk titel, stilling og arbejdssted. F.eks. Fornavn Efternavn1    

 1. Sygeplejerske, cand.cur., klinisk sygeplejespecialist, Hjertecenteret, Rigshospitalet København 

 

Referencer skal følge Vancouver-systemet med fortløbende nummerering i parentes i teksten. Antallet af referencer begrænses normalt til 30. Ved litteraturstudier kan referencerne overstige 30. Artikler med DOI-nummer skal angives. Internetreferencer angives med dato for tilgængelighed og web-adresse. 

Resumé skal indeholde: formål, baggrund, design (hvilke informanter), metode (kvalitativ, kvantitativ etc.), resultater og konklusion.  Efter aftale med fagredaktøren kan resumeet i nogle tilfælde være en sammenhængende tekst, som præsenterer hovedbudskabet i artiklen. Resume må max fylde 200 ord.  

Introduktion/baggrund skal indeholde en metodebeskrivelse og en kort og fokuseret litteraturgennemgang, som udfolder baggrunden og præmissen og hensigten med artiklen. Ved litteraturreview skal artiklens problemstilling præsenteres, og de anvendte hovedbegreber introduceres, mens selve litteraturgennemgangen på området præsenteres i senere afsnit. 

Introduktionen skal opbygges på følgende måde: 

 • Baggrundsinformation om området 
 • Den overordnede problemstilling 
 • Rationalet for at undersøge emnet 

 

Metodeafsnittet skal beskrive forskningsdesignet og beskrive og begrunde metoder, som er blevet benyttet i studiet. Undgå generelle metodebeskrivelser som ’kvalitative interview’ eller ’kvantitativ spørgeskemaundersøgelse’. Beskriv konkret og præcist, hvilke metoder som blev brugt, og underbyg og begrund ved hjælp af metodelitteratur. 

Informeret samtykke. Deltagerne i studiet skal have afgivet informeret samtykke 

Litteratursøgning. Hvis artiklen er baseret på et litteraturstudie, beskrives, hvilke kriterier der er lagt til grund for udvælgelsen, samt hvilke kvalitetsvurderinger der er foretaget af de artikler, der indgår i studiet. Herunder søgestreng og antal identificerede artikler i de angivne databaser. Afsnittet kan også med fordel indgå i hovedafsnittet, hvor det f.eks. illustreres i et flowdiagram, figur eller tabel. Afslutningen af introduktionen kan også kort beskrive de metodiske forhold, hvis de er simple og fx kun indbefatter relevant litteratur inden for området. 

Hovedafsnittet opdeles i mindre afsnit med hver sin overskrift, som beskriver delelementer af emnet eller projektet. Tilgængelig viden og resultater på området diskuteres, sammenfattes og perspektiveres. Hovedafsnittet kan være resultatorienteret med efterfølgende diskussion, eller det kan gøres diskuterende og vurderende i sin helhed, hvor kvalitetsvurdering indgår.  

Resultatafsnittet skal indeholde hovedfund og eventuelle delfund. 

Konklusion indeholder de vigtigste fund og perspektiver. Litteraturreview skal beskrive, hvor tilgængelig viden ophører, og hvor der er behov for yderligere originale undersøgelser for at bringe videnskaben videre inden for feltet. 

Implikationer for praksis. Udfold hvilken betydning konklusionerne har eller bør have for klinisk praksis eller fremtidig forskning.  

TJEKLISTE FØR INDSENDELSE 

 • Følgebrev i særskilt fil 
 • Titel 
 • Forfattere 
 • Boks – læs artiklen og… 
 • Resumé 
 • Introduktion/baggrund 
 • Metode/litteratursøgning 
 • Hovedafsnit 
 • Resultater 
 • Konklusion 
 • Implikationer for praksis 
 • Referencer 
 • Tabeller/figurer indsat i artiklen + i særskilt fil. 
 • Billeder/illustrationer indsat i artiklen + i særskilt fil. 

 

INDSENDELSE AF ARTIKEL 

Artiklen fremsendes i Word format til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk som kvitterer for modtagelsen.  

Artikelprocessen foregår i tæt dialog med korresponderende forfatter og fagredaktøren som godkender og redigerer artiklen, hen mod den videre proces med at få artiklen klar til publicering. Det kan f.eks. dreje sig om opbygning, sproglige formuleringer, faglige begreber og kildehenvisninger. Den endelige artikel bliver sendt til godkendelse, inden den bliver publiceret.  

Publiceringsgebyr 

Er artiklen en del af et fondsstøttet projekt, eller indgår i en budgetteret publiceringsplan vil der være et publiceringsgebyr på 8000 kr. ex. moms
Er der ingen finansering vil artiklen være fritaget publiceringsgebyr.

 

Peer review forskningsartikel

Sygeplejevidenskab.dk publicerer fagfællevurderede videnskabelige artikler, som via systematiske metoder frembringer viden og kunnen inden for fag og forskning, discipliner og fagkundskab, som har betydning for sygepleje. Peer review-processen, følger kriterierne for høj videnskabelig standard og internationale konventioner. Artiklerne gennemgår dobbelt blindet bedømmelse inden eventuel publicering.  

Publicering sker løbende på Sygeplejevidenskab.dk og via nyhedsmail og omtale på Sygeplejevidenskab.dk´s sociale medier med link til artiklen.  

Manuskriptlængden er max 5.000 ord, eksklusive resume, figurer, tabeller og referencer. 

Manuskripter af høj videnskabelig kvalitet kan undtagelsesvis fylde mere en 5.000 ord. Det vil typisk være synteser af kvalitative studier og mixed methods-studier. Hvis manuskriptet er længere end de tilladte max antal ord, skal det angives og begrundes i følgebrevet til redaktøren. En overskridelse vurderes i hvert enkelt tilfælde i dialog med redaktøren.  Forfattervejledningen skal følges. Manuskripter, som ikke følger vejledningen, bliver returneret til forfatterne.  

Sprog. Artikler kan indsendes på dansk og engelsk, eller begge dele. Engelsksprogede artikler kan indsendes, hvis ikke de kræver omfattende sproglig korrektur, og hvis de lever op til kravene for indsendelse af manuskript. Forfatterne skal selv sørge for engelsk korrektur og ”sprogvask” forud for publicering og angive ved indsendelse af manus om det er foretaget.    

Sygeplejevidenskab.dk har et samarbejde med et professionelt bureau, som mod betaling kan oversætte artiklen, enten til engelsk, eller fra engelsk til dansk, så artiklen er tilgængelig på begge sprog. Det er ikke et krav, at artiklen både findes i en dansk og engelsk version, men det vil være fordelagtigt i processen frem mod indeksering på PubMed.                        

Sørg for at artiklen er korrekturlæst og har et klart og præcist sprogbrug. Undgå ord som ’disse’, ’visse’ og ’man’, og skriv i stedet, hvem eller hvad ’dette’, ’disse’ og ’man’ er. Forkortelser skal skrives fuldt ud, første gang de fremkommer i teksten. Ingen forkortelser i titlen. 

 

Følgebrev vedlægges artiklen i en selvstændig fil med følgende informationer:  

 • Titel 
 • Forfatternavne i prioriteret og konsekvent rækkefølge, akademisk titel, stilling og arbejdssted 
 • Anvend talnoter ved hvert forfatternavn, der indikerer tilhørsforholdet til de enkelte institutioner  
 • Kontaktoplysninger til korresponderende forfatter 
 • Anbefaling af review-bedømmere med begrundelse.

   

I følgebrevet skal det opgives, hvorfor artiklen har interesse for Sygeplejevidenskab.dk og om manuskriptet er originalt, og ikke er under bedømmelse andre steder. Det skal fremgå om resultaterne er præsenteret tidligere, fx som masteropgave, poster eller abstract på en videnskabelig konference. Eventuel afvigelse for max antal ord, skal begrundes, samt forfatternes bidrag som kvalificerer til forfatterskab på artiklen (se under forfatterskab).  

Anbefaling af review-bedømmere. Når manuskriptet fremsendes, skal der være en anbefaling af mindst to aktuelle eksterne bedømmere, som er fagfæller, der har forskerkompetencer på minimum ph.d.-niveau. Habilitetskriterier for review-bedømmere: I må ikke have samarbejdet hverken tidligere eller nuværende, ikke være nære kollegaer, nære venner eller familie. Review-bedømmernes kompetencer kan enten være substantielle og/eller metodiske. Forslag til review-bedømmere skal begrundes. Review-bedømmere fra andre nordiske lande kan foreslås. Bygger manuskriptet på en master/kandidat -opgave, kan vejleder eller censor ikke være review-bedømmer.  

ARTIKELSTRUKTUR 

Indled med at indsætte fortløbende sidenummer, midtfor, nederst på siden. 

Skriftstørrelse 11, linjeafstand 1,5. 

Indsæt en boks med titlen ”Læs artiklen” og… skriv tre argumenter for, hvorfor (max 150 ord): 

 • F.eks. blive klogere på/genkende/få ny viden om 
 • Vigtigste resultater  
 • Implikationer for praksis  

 

Titlen skal være faglig og informativ ud fra artiklens væsentligste hovedbudskab og metode.  Opdel titlen i hovedtitel og undertitel, hvis selve titlen er for lang. Max 8-15 ord. 

Overskrifter skrives med fed skrift og skal være korte og tydelige.  

Deloverskrifter skal især prioriteres i diskussions- og konklusionsafsnittet, som viser, hvad afsnittene handler om.  

Referencer skal følge Vancouver-systemet med fortløbende nummerering i parentes i teksten. Antallet af referencer begrænses normalt til 30. Ved litteraturstudier kan referencerne overstige 30. Artikler med DOI-nummer skal angives. Internetreferencer angives med dato for tilgængelighed og web-adresse. 

Resumé / Abstract må maksimalt fylde 250 ord.  

Vejledende struktur: 

 • Formål 
 • Baggrund 
 • Design/metode 
 • Resultater/fund 
 • Konklusion 
 • Klinisk relevans

   

Et resumé er en komprimeret version af artiklen. Der må kun stå, hvad der i forvejen står i artiklens hovedtekst. Der må ikke være forkortelser, som ikke er forklaret. Genbrug, omformulér evt. sætninger fra artiklens hovedtekst, men skær de overflødige ord bort.  

Nøgleord indsættes efter resume. 4- 6 nøgleord.  

Introduktionen skal beskrive: 

 • Baggrunden/problemstillingen 
 • Eksisterende viden på området 
 • Rationalet bag undersøgelsen og formålet.

I introduktionen præsenteres problemstillingen i artiklen. Først en kort generel indførsel i emnet, dernæst en status på nuværende viden, som beskriver nyere og aktuel forskning inden for området, og som begrunder rationalet for at udføre studiet. Afslut introduktionen med klart og tydeligt at skrive, hvad formålet eller hypotesen er.  

Metodeafsnittet skal beskrive forskningsdesignet og beskrive og begrunde metoder, som er blevet benyttet i studiet. Undgå generelle metodebeskrivelser som ’kvalitative interview’ eller ’kvantitativ spørgeskemaundersøgelse’. Beskriv konkret og præcist, hvilke metoder som blev brugt, og underbyg og begrund ved hjælp af metodelitteratur. 

Beskriv nøje selektionsproceduren og anvend gerne flowdiagram til at illustrere fremgangsmåden. Beskriv procedure og betingelser for studiet kvalitative, samt tilladelse til at bruge eksisterende spørgeskemaer. Spørgeskemaer, interviewguides og litteraturstudier skal dokumenteres enten i manus eller som fremsendte bilags-filer eller links. Bearbejdning og analyse af data skal begrundes og underbygges af metodelitteratur. 

Ved kvalitative studiedesign skal analyseprocessen illustreres i en tabel eller figur som er læsbar på mobil.  

Informeret samtykke. Deltagerne i studiet skal have afgivet informeret samtykke. Er studiet godkendt af den Videnskabsetiske Komité, Datatilsynet eller andre relevante instanser, skal det beskrives, og identifikationsnummeret angives. Er studiet ikke vurderet af ovennævnte instanser, skal det begrundes.  

Resultatafsnittet skal indeholde  

 • Studiets hovedfund 
 • Studiets delfund

   

Studiets resultater/fund beskrives uden fortolkning i en kronologisk og logisk rækkefølge. Indled med at beskrive hovedfund efterfulgt af mindre fund, som nuancerer resultaterne frem til et egentligt analytisk afsnit, hvor forskelle og sammenhænge beskrives.  

Beskriv de generelle karakteristika som køns- og aldersforskelle, deltager- og svarprocenter.  

Beskriv hovedfund, hvor resultaterne er en naturlig følge af formål, metoder og definitioner, som er beskrevet i metodeafsnittet. Fund kan præsenteres ved hjælp af figurer, tabeller eller diagrammer, som der henvises til i teksten. Brug overskrifter og deloverskrifter til resultaterne. Som hovedregel bør der ikke forekomme referencer i resultatafsnittet.  

Diskussionsafsnittet skal indeholde:  

 • Studiets hovedbudskaber 
 • Diskussion i forhold til eksisterende viden 
 • Studiets svagheder og styrker 
 • Konklusion 
 • Implikationer for praksis

   

En kritisk vurdering af resultater og konklusion er en vigtig del af diskussionsafsnittet. Start med at ridse undersøgelsens fund op og giv en samlet vurdering af resultaterne i lyset af problemstillingen. Kommentér fundene i forhold til relevant forskning. Rids studiets styrker og svagheder op og nævn, hvordan de eventuelt kan have påvirket undersøgelsen. I diskussionen må der kun diskuteres resultater, som er anført i resultatafsnittet. Brug overskrifter og evt. deloverskrifter til diskussionens indhold. Afslut med i få korte og klare sætninger at fremhæve/konkludere, hvad undersøgelsen har tilvejebragt af ny viden, og hvilke implikationer det har for praksis.  

Figurer og tabeller skal være velegnede til digitale formater og sættes direkte ind i dokumentet i den rækkefølge, de forekommer i teksten, med en kort og informativ overskrift. Figurer og tabeller skal også fremsendes som selvstændige filer.  

Billeder og illustrationer indsættes direkte i artiklen, men skal også fremsendes som selvstændige filer. Billeder skal være i bredformat med høj opløsning på mindst 1Mb og i jpg- elle png-format. Der skal være indhentet skriftligt samtykke til at bringe billeder af personer.  

Navne, fotograf og tilladelser angives under billedet. Illustrationer kan kun vedlægges, hvis der er indhentet tilladelse til at bruge dem – tjek rettigheder i henhold til Copydan reglerne.  

Af hensyn til mobil læsbarhed skal det overvejes, hvilke illustrationer og billeder, som det er nødvendigt at have med i publikationen.  

Links & QR-koder kan indsættes i artiklen ved behov. Det kan f.eks. være til supplerende materiale, forskningsenheder, websider, organisatoriske beskrivelser, pjecer, apps, film eller andet, som er relevant for artiklen, eller til læseren som vil vide mere.   

Dobbeltpublikation. Forfatterne kan ikke sende artikelmanuskriptet til andre videnskabelige tidsskrifter på samme tid. Artikelmanuskriptet må ikke have været publiceret i et andet videnskabeligt tidsskrift. Dobbeltpublikation kan finde sted i enkeltstående tilfælde, såfremt der er enighed blandt de involverede tidsskrifter. Hvis manuskriptet bygger på resultater, som også er præsenteret i f.eks. master- eller kandidatopgave, skal det tydeligt fremgå. 

Forfatterskab. For at være kvalificeret til medforfatterskab på en videnskabelig artikel kræves det, at Vancouver-reglerne er opfyldt – se link: Vancouver recommendations  

Det vil sige, at alle skal have deltaget i artikelarbejdet, og følgende kriterier skal være opfyldt: 

 • Forfatterne skal have bidraget væsentligt til ide eller design af arbejdet eller tilvejebringelse, analyse eller fortolkning af data 
 • Forfatterne skal have bidraget til manuskriptudarbejdelse eller kritisk manuskriptrevision af indholdet 
 • Alle forfatterne skal have godkendt det endelige manuskript 
 • Tilsagn fra forfatterne om at være ansvarlig for alle aspekter af arbejdet, hvor man sikrer nøjagtighed eller lødighed, og at det er tilstrækkeligt undersøgt og løst.

   

Fagredaktøren har kontakt til den korresponderende forfatter, som er ansvarlig for at videreformidle fagfællernes vurdering og redaktionens beslutninger til eventuelle medforfattere.  

Bidragsydere, som ikke opfylder forfatterskabskriterierne, kan nævnes under taksigelser efter forudgående accept.  

Tjekliste for rapportering 

Forfatterne skal følge EQUATOR retningslinjerne for rapportering af forskning og opgive i følgebrevet, hvilken af dem som er fulgt, for eksempel:  

 • Kvalitative studiedesign: SRQR eller COREQ  
 • Kvantitative studiedesign:  STROBE for observationsstudier og CONSORT for randomiserede studier 
 • Systematiske litteraturstudier: PRISMA eller PRISMA SCOPE 
 • ’Mixed methods’ studiedesign: GRAMMS 

 

INDSENDELSE AF MANUSKRIPT 

Artiklen fremsendes i Word format til Sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk som kvitterer for modtagelsen.  

Der fremsendes to manuskripter, hvoraf det ene er et anonymiseret dokument til brug for dobbelt blindet fagfællebedømmelse (peer review). Det betyder, at eksterne bedømmere ikke får oplyst forfatterens identitet, og forfatteren ikke får oplyst, hvem der er bedømmere. Det skal fremgå tydeligt af dokumentets titel, hvilket et der er anonymiseret, så filen kan sendes direkte til anonym fagfællebedømmelse. Sørg for, at manuskript og filnavnet ikke har en forfatter anført (kør musen hen over filnavnet for at tjekke om der står en forfatter).  

Vurderingsprocessen. I første omgang foretager redaktøren en vurdering af, hvorvidt artikelmanus afvises med det samme eller sendes afsted til mindst to fagfællers peer review. Redaktøren beslutter på baggrund af peer review-bedømmelsen, hvad udfaldet er. Der er tre mulige udfald: 1) manuskriptet accepteres, 2) større eller mindre revision anbefales, 3) manuskriptet afvises. Ved større revision sendes artiklen til review igen. Fagfællebedømmelsen vil blive udført af forskere med erfaring inden for den anvendte forskningsdisciplin. Fagfællebedømmelsen er ofte en længerevarende proces, hvor tidsrammen afhænger af tilsagn og tilgængelighed af bedømmerne, som ofte er travle forskere. Fagredaktøren vil løbende orientere om status og tidsramme for review-processen.  

Indsendelse af revideret manuskript. Efter fagfællevurdering bliver artiklen sendt tilbage til forfatterne med kommentarer fra både fagfæller og redaktør. Forfatterne må udarbejde et dokument, som viser punktvis, hvordan der er foretaget revideringer i manuskriptet ud fra peer review-bedømmelsen. Alle ændringer, som er relevante og substantielle, skal markeres med rød skrift i manuskriptet.  

Godkendelse af manuskript. Forfatterne får besked fra redaktøren, når artiklen er accepteret til publicering. Manuskriptet bliver herefter redigeret af fagredaktøren og gjort klar til publicering. Forud for endelig publicering fremsendes en publiceringsklar artikel til endelig godkendelse. Artiklens format, titler, deltitler, afsnit og billeder kan forekomme ændret for at imødekomme krav til online publicering.  

Publiceringsgebyr 

Er artiklen en del af et fondsstøttet projekt, eller indgår i en budgetteret publiceringsplan vil der være et publiceringsgebyr på 8000 kr. ex. moms
Er der ingen finansering vil artiklen være fritaget publiceringsgebyr.

 

Tjekliste for aflevering af manuskript.  

 • Følgebrev (coverletter/Title page) 
 • Anbefaling af review bedømmere 
 • Boks med titlen ”Læs artiklen” med 3 argumenter 
 • Resume (Abstract) 
 • Nøgleord (keywords) 
 • Introduktion/baggrund (Introduction) 
 • Metode (Methods) 
 • Analyse 
 • Resultater/fund (Results/Findings) 
 • Diskussion (Discussion) 
 • Metodiske begrænsninger (Methodological considerations) 
 • Konklusion (Conclusion) 
 • Taksigelser (Ackknowledgements) 
 • Interessekonflikter (Conflict of interest) 
 • Fondsmidler (Funding) 
 • Referencer (References) 
 • Tabeller (Tabels) 
 • Figurer (Figures) 
 • (Supplement) (Supplementary material), fx protokoller, spørgeskemaer, links, videoer mm. 

Resume af forskning

Sygeplejevidenskab.dk bringer løbende resuméer af nyere forskning af betydning for dansk sygepleje. Enten egen eller andres forskning.  

Formålet er at formidle kort nyt om forskning på dansk, til så bred en skare af sygeplejersker som muligt, med direkte link til den originale artikel, ph.d.-afhandling, postdoc forskning eller kandidatafhandling.   

Indhold 

Resuméet indledes med en dansk titel og herefter referencen som følger tidsskriftets citering af artiklen. Dvs. navn på forfatter(e), artiklens titel, tidsskriftets navn, udgivelsesår, nummer eller periode inden for årgangen, sidetal og DOI-nummer. Ved øvrige typer resuméer indsætter relevante data og link.

Struktur 

Nedenstående punkter er vejledende men følges i det omfang, det er muligt 

 • Introduktion 
 • Metode 
 • Resultater 
 • Diskussion 
 • Konklusion 
 • Implikationer for praksis

Omfang 

Hvert resume må max fylde 300 ord og publicerede forskningsartikler skal ledsages af en illustration af tidsskriftet. Resuméet afsluttes med navn, titel, akademisk grad og e-mailadresse. 

Aflevering 

Resuméet fremsendes i Word-format til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk 

Publicering sker løbende på Sygeplejevidenskab.dk og via nyhedsmail og omtale på Sygeplejevidenskab.dk´s sociale medier med link til artiklen.  

Resume af unikke Bachelorprojekter

Sygeplejevidenskab.dk bringer løbende resuméer af bachelorprojekter fra talentfulde sygeplejestuderende med link/pdf til den fulde opgave. Formålet er at formidle indholdet af unikke bachelorprojekter, til så bred en skare af sygeplejersker som muligt og til inspiration for andre studerende.
Bachelorvejlederen for de studerendes projekt vurderer kvaliteten af bachelorprojektet, og om det vil være relevant at videndele på Sygeplejevidenskab.dk

Indhold
Resume af Bachelor-projekter er på 2 sider. Side 1 er det danske resume, og side 2 er det engelske resume. Resuméerne indledes med henholdsvis en dansk og en engelsk titel på Bachelorprojektet. Herefter navne på forfatter(e) og øvrige oplysninger om projektets udgivelse og vejleder.

Struktur
Nedenstående punkter er vejledende men følges i det omfang, det er muligt

 • Introduktion/Introduction
 • Metode/Methods
 • Resultater/Results
 • Diskussion/Discussion
 • Konklusion/Conclusion
 • Implikationer for praksis/Relevance to clinical practice

Omfang
Hvert af de 2 resumeer må max fylde 300 ord. Resuméet afsluttes med forfatters navn, titel og e-mailadresse.

Aflevering
Resuméet fremsendes i Word-format til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk

Publicering
Resuméet bliver publiceret så hurtigt som muligt med en vignet som kendetegner området.

Resume af forskning i perspektiv

Sygeplejevidenskab.dk bringer resumeer af videnskabelige artikler i perspektiv, hvor en eller flere artikler diskuteres, reflekteres, debatters og perspektiveres.  

Hensigten er at præsentere nye og nogle gange kontrasterende perspektiver på aktuelle temaer inden for sygeplejen, og relateret fagkundskab. Resume af videnskabelig artikel i perspektiv skal være et konstruktivt bidrag til fagets videre udvikling ved at stimulere til faglig debat. Afslutningsvis diskuteres forskellige perspektiver på f.eks. fund, teori, metode og erfaringer med konkrete råd om klinisk praksis, behov for videre forskningsindsats eller begge dele.  

Forfatternes kritiske diskussion med udgangspunkt i eget arbejde er vigtig for at løfte det faglige tema eller problemstilling ind i en bredere kontekst som udgangspunkt for yderligere debat, hvor flere stemmer har mulighed for at blive hørt. Resume af videnskabelig artikel i perspektiv, bringer den faglige diskussion, forfatterne har startet gennem artiklen, et vigtigt skridt videre. 

Forfatterne har relativ stor frihed til egen skriveform, men strukturen kan være som følger:  

 

 • Opgiv fuldstændig reference til artiklerne eller de projekter, som der refereres til 
 • Giv en kort opsummering af hovedpunkterne i artiklen med vægt på de forhold, som skal kommenteres 
 • Reflektér over og kommentér på artiklens budskaber på baggrund af egen erfaringer og kundskab 
 • Uddyb fagartiklens mulige implikationer for praksis og eventuelt behov for videre forskningsindsats 
 • Skriv pointerende og afgrænset inden for en ramme af 300-600 ord. 
 • Brug maksimalt fem referencer 
 • Resuméet afsluttes med navn, titel, akademisk grad og e-mailadresse. 

Aflevering 

Resuméet fremsendes i Word-format til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sundhedsvidenskab.dk 

Sygeplejevidenskab.dk´s sociale medier: Skriv gerne en særskilt tekst med en sigende overskrift og tekst på max 100 ord, så teksten kan blive lagt op på sociale medier. Det kan også være en lille video på max 1-2 min. som du optager og sender fra din mobiltelefon. 

Debatindlæg

Debatindlæg Sygeplejevidenskab.dk kan handle om om sygepleje, sundhed og forskning.   

Alle indlæg skal overholde gældende lovgivning, dvs. de må ikke indeholde injurier og personangreb. Sygeplejevidenskab.dk optager ikke debatindlæg, der reklamerer for kommercielle produkter eller linker til webshops eller andre kommercielle sites. Hvis du personligt er involveret i det produkt eller den ydelse, du skriver om, skal det fremgå af indlægget.  

Husk at bevare den gode og saglige tone, så der er plads til alle i debatten.  

Manuskriptlængde 

Sygeplejevidenskab.dk har ingen faste regler om længden på debatindlæg. Debatindlæg er typisk korte, så derfor er det vigtigt, at du skriver så klart, velargumenteret og skarpt som muligt. 

Overskrift (rubrik) 

Skab opmærksomhed med en fængende overskrift.   

Indledning (manchet eller underrubrik) 

Skriv to linjer, hvor du opsummerer dit budskab så skarpt og fængende, som du kan.  

Brødtekst 

Argumenter for din holdning til dit valgte emne.   

Debatindlæg er udtryk for dinpersonlige holdning, og du vil typisk skulle skrive i jeg-form. 

Brug statistik og undersøgelser til at understøtte dit synspunkt, og henvis til anerkendte kilder.  

 

Konklusion 

Når du slutter dit debatindlæg, skal du skrive en konklusion, hvor du med klare formuleringer opsummerer din holdning.  

Indsendelse af debatindlæg 

Debatindlægget vedhæftes en kort følgemail, hvor det fremgår, hvad debatindlægget handler om. Debatindlægget skal have tydelig angivelse af forfatter og kontaktinfo, og fremsendes i Word format til sygeplejefaglig chefredaktør maj@sygeplejevidenskab.dk  som kvitterer for modtagelsen.  

Forsknings- og udviklingsprojekter

Sygeplejevidenskab.dk formidler viden om igangværende forsknings- og udviklingsprojekter af interesse for sygeplejersker.  Formålet er at skabe en platform for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landet, som styrker kendskabet til igangværende projekter og viden om udvikling af sygeplejen. Indholdet skal inspirere og være med til at ajourføre viden om den faglige udvikling af sygeplejen generelt til gavn for den udøvende sygepleje. 

Hvis du indsender et projekt, er du selv ansvarlig for at ajourføre teksten, hvis der er ændringer i projektet, og for at informere redaktionen om, at projektet er afsluttet. Når der foreligger resultater af dit forsknings- og/eller udviklingsprojekt, opfordrer vi dig til at indsende en artikel til sygeplejevidenskab.dk. Hvis dit forskningsprojekt afsluttes med publicerede artikler, opfordrer vi dig til at indsende dansk resumé af artiklen.   

Manuskriptlængde er max 300 ord alt inklusive og skal følge nedenstående struktur. 

Titel 

Skriv en titel, som er dækkende for, hvad forskningen eller projektet går ud på, og om det f.eks. er et forskningsprojekt, et udviklingsprojekt eller et pilotprojekt.  

Formål med projektet/forskningen 

Beskriv kort og præcist, hvad formålet med forskningen eller projektet er.  

Projektbeskrivelse 

Skriv, hvad projektet handler om, hvad vi ved nu, hvad der skal undersøges og hvorfor.  

Hvor stort er projektet? Hvem og hvor mange deltager? Hvor længe varer det? Hvornår forventes det afsluttet? 

Kontaktoplysninger 

Skriv, hvem som står bag projektet/forskningen, hvor det foregår, hvem man kan kontakte og hvordan. 

Indsæt link eller QR-koder til, hvor man kan læse mere. 

Aflevering 

Projektbeskrivelsen fremsendes i Word-format til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk 

Anmeldelser - Bøger, film, websider, podcast, App's

Manuskriptvejledning 

Den samlede anmeldelsen har en ramme på 350-400 ord, inklusive information om det du anmelder, overskrift, dit navn, titel og arbejdssted.   

Indled manuskriptet med følgende information: 

Boganmeldelser: skriv bogens titel, forfatter, forlag, årstal og pris.  

Øvrige anmeldelser: skriv relevant information, fx titel, udbyder, vært, årstal, link mm.   

Anmeldelsen skal engagere og fange læseren ved at give en karakteristik og vurdering af det anmeldte, på de præmisser det er udgivet i. Anmeldelsen må gerne være kritisk, men skal holdes i en sober tone. Vurder, hvilken betydning indholdet har for sygeplejen, og om de kommer i mål med deres ærinde. Er det anmeldte helt eller delvis vellykket, og er der for bøgers vedkommende sammenhæng i metoder, teori og argumentation?  

Prioriter stoffet i anmeldelsen, så det vigtigste indhold kommer med. 

Du kan disponere stoffet efter væsentlighed, så det mest skelsættende og interessante ved det anmeldte omtales først. Herefter kan du være mere detaljeret og uddybende.  Undgå opremsninger og skriv flydende. Relevante, men mere banale oplysninger bringes sidst i anmeldelsen. Slut af med, om det anmeldte fremstår som troværdig og anbefalelsesværdig.  

Anmeldelsen afsluttes med dit navn, stillingsbetegnelse og ansættelsessted. 

 

Samarbejde med fagredaktøren 

Anmeldelsen sendes til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk Af hensyn til nyhedsværdien bedes anmeldelser fremsende så hurtigt som muligt. Anmeldelser bliver redigeret sprogligt og korrekturmæssigt.  

Den redigerede anmeldelse sendes kun til godkendelse hos forfatteren, hvis der ændres  

væsentligt på indhold og overskrift. Det vil være muligt at komme med korrektur efter anmeldelsen er lagt online. Der gives ikke honorar for anmeldelser. 

 

Publicering  

Anmeldelser publiceres løbende på Sygeplejevidenskab.dk og via omtale på sociale medier og i nyhedsbreve.  

 

Vil du være anmelder? 

Har du stødt på en bog, en film, en podcast, nyttig app eller webside, som du gerne vil anmelde? Send en mail til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på maj@sygeplejevidenskab.dk med et link og en begrundelse for hvorfor du synes netop det, skal anmeldes. Hvis det drejer sig om en bog som Sygeplejevidenskab.dk finder relevant, vil der blive fremsendt en bog til anmeldelse.   

Hvis du indsender et projekt, er du selv ansvarlig for at ajourføre teksten, hvis der er ændringer i projektet, og for at informere redaktionen om, at projektet er afsluttet. Når der foreligger resultater af dit forsknings- og/eller udviklingsprojekt, opfordrer vi dig til at indsende en artikel til sygeplejevidenskab.dk. Hvis dit forskningsprojekt afsluttes med publicerede artikler, opfordrer vi dig til at indsende dansk resumé af artiklen.   

Manuskriptlængde er max 300 ord alt inklusive og skal følge nedenstående struktur. 

Titel 

Skriv en titel, som er dækkende for, hvad forskningen eller projektet går ud på, og om det f.eks. er et forskningsprojekt, et udviklingsprojekt eller et pilotprojekt.  

Formål med projektet/forskningen 

Beskriv kort og præcist, hvad formålet med forskningen eller projektet er.  

Projektbeskrivelse 

Skriv, hvad projektet handler om, hvad vi ved nu, hvad der skal undersøges og hvorfor.  

Hvor stort er projektet? Hvem og hvor mange deltager? Hvor længe varer det? Hvornår forventes det afsluttet? 

Kontaktoplysninger 

Skriv, hvem som står bag projektet/forskningen, hvor det foregår, hvem man kan kontakte og hvordan. 

Indsæt link eller QR-koder til, hvor man kan læse mere. 

Aflevering 

Projektbeskrivelsen fremsendes i Word-format til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk 

Podcast, app, web og -filmlisten

Podcast, app, web og -filmlisten på sygeplejevidenskab.dk bliver løbende opdateret med nyheder inden for samfund, sundhed og sygepleje som anbefales af læserne.  

Har du fundet en podcast, app, film eller webside som du synes skal på listen, så send en mail til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk 

I mailen skal der være en lille omtale af hvad podcasten/app’en/filmen/websiden omhandler sammen med et link.  

Sygeplejevidenskab.dk´s sociale medier: Skriv gerne en særskilt tekst med en sigende overskrift og tekst på max 100 ord, så teksten kan blive lagt op på sociale medier. Det må også meget gerne være en lille video på max 1-2 min. som du optager og sender fra din mobiltelefon. 

Sygeplejefaglige forskningsenheder i Danmark

Skal din forskningsenhed nævnes på listen? 

Sygeplejevidenskab.dk vil gøre det let og overskueligt at se, hvilke sygeplejefaglige forskningsenheder der er i Danmark, hvilke områder der forskes i, og hvem man kan kontakte.  

Skriv en mail med oplysninger om den sygeplejefaglige forskningsenhed som skal på listen. Herunder information om hvilken form for sygeplejeforskning som enheden varetager og med direkte link til information og kontaktoplysninger. Undgå at skrive personnavne og kontaktoplysninger i beskrivelsen og sørg i stedet for at informationen fremgår af linkets destinationsside.   

Mailen sendes til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på maj@Sygeplejevidenskab.dk (max 300 ord) 

Eksempler på sygeplejefaglige forskningsenheder  (LISTEN ER UNDER UDARBEJDNING) 

REGION HOVEDSTADEN 

IMPACT. Forskningsenhed for klinisk sygepleje: IMPACT – Research & Care. Hjertecenteret, Rigshospitalet. 

Forskningsenheden fokuserer på at udvikle viden inden for forebyggelse, behandling og pleje inden for hjerte-, kar-, lunge- og infektionssygdomme. LINK til IMPACT   

 

CARMEN. Centre for Applied Research in Mental Health Care. Region Hovedstaden Psykiatri.   

Praksis og kliniknær sundhedsfaglig forskning til fordel for understøttelse af evidensbaseret praksis i omsorgen for mennesker med psykisk sygdom. LINK til CARMEN   

 

UCSF. Center for Sundhedsfaglig Forskning. Fælles forskningsenhed for universitetshospitalerne i Region Hovedstaden forankret på Rigshospitalet. Forskningsenheden skal udvikle patientnær klinisk interventionsforskning og styrke evidensbaret viden i klinisk praksis. LINK TIL UCSF 

 

ESFE. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals enhed for sygeplejeforskning og evidensbasering. ESFE’s primære formål er at initiere og gennemføre klinisk sygeplejeforskning baseret på hospitalets behov for udvikling af ny viden. LINK TIL ESFE 

 

KPSS. Klinisk psykiatrisk sundheds- og sygeplejeforskning på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Bidrager med forskning inden for sundheds- og sygeplejeforskning i Region Hovedstadens Psykiatri – både på området for voksne, børn og unge. LINK TIL KPSS 

 

REGION SYDDANMARK 

 

Forskning i Region Syddanmark. 

LINK til Forskning i Region Syd 

REGION MIDTJYLLAND 

 

CFSS. Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje. Fælles forskningscenter imellem Hospitalsenhed Midt og VIA University College, hvor forskningsprojekter af andre faggrupper end sygeplejersker også er velkomne. LINK til CFSS  

 

REGION MIDTJYLLAND 

 

FoKSY. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er én af 40 forskningsenheder i regi af Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Forskningsenhedens overordnede strategiske forskningsfokus er Fundamentals of Care (FoC). LINK TIL FoKSY 

 

REGION SJÆLLAND  

 

PROgrez. En tværfaglig forsknings- og implementeringsenhed på Slagelse Sygehus, der forsker i aktivitet og bevægelse – deltagelse og fastholdelse: Sygdomsmestring, fysisk aktivitet og hverdagslivet, træning og sundhed samt implementring af forskning. LINK TIL PROgrez 

 

Enhed for Sygeplejeforskning/-udvikling: Kvalitet – kontinuitet og brugerinvolvering i individuelt tilpassede patientforløb på Hæmatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital. LINK til ENHEDEN 

Casebaseret sygepleje

Via cases fra den virkelige verden illustreres det, hvordan sygepleje kan praktiseres og beskrives til inspiration og læring for andre. En god case beskriver den faglige praksis og giver faglig indsigt. En case kan også illustrere et problem som kan have almen betydning for sygeplejen.  

Det kan også være særlige stjernestunder i sygeplejen som eksempler på sublim sygepleje som gjorde en forskel.
Send din case til sygeplejefaglig chefredaktør på mail maj@sygeplejevidenskab.dk