Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Videnskabeligt panel

Sygeplejevidenskab.dk består af en lille redaktion, som løbende får kvalificeret sparring af kompetente sygeplejeforskere og sygeplejeprofessorer, som brænder for formidling af sygeplejevidenskab.

De udgør Sygeplejevidenskab.dk’s ulønnede videnskabelige panel, som består af: 

Anne Brødsgaard er sundhedsplejerske og professor i Familiesygepleje og Sundhedsfremme.  
Med sin forskning bidrager hun til at gøre det lettere for familien (patient og pårørende) at håndtere hospitalsindlæggelse og den nye hverdag bagefter. Hun udvikler og afprøver nye komplekse pleje- og behandlingsmodeller, der skal optimere hospitalsindlæggelsen, kontakten mellem familien og det sundhedsfaglige personale samt overgangen til primærsektoren og hjemmet. Anne underviser ved sundhedsplejerske- og cand.cur. uddannelserne og vejleder kandidat- og ph.d.-studerende indenfor mange forskellige specialer.  Anne er professor ved hhv. Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi samt på Amager Hvidovre Hospital i Børne-og ungeafdelingen, & Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Yderligere er hun affilieret til Århus Universitet, Institut for Folkesundhed. 

Charlotte Nielsen er sygeplejerske og klinisk postdoc forsker ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Hun har en bred klinisk erfaring fra både medicinsk og kirurgiske sengeafdelinger. Den primære drivkraft i Charlottes arbejde er at udvikle den patientnære sygepleje i tæt samarbejde med patienter og andre sundhedsprofessionelle. Charlottes forskningsområde er kvalitativt, og hun har arbejdet indgående med fænomenologi/hermeneutik inspireret af den franske filosof Poul Ricoeur kombineret med brugerdreven innovation mod at skabe bedre patientforløb gennem en Participatory Design metodologi. Aktuelt arbejder Charlotte med forskning, der har fokus på at forbedre mundpleje til indlagte patienter. Desuden er Charlotte fagansvarlig for modulet Brugerdreven innovation og teknologi i klinisk sygepleje på cand.cur.-uddannelsen på SDU, og er også vejleder for både ph.d.-studerende og specialestuderende.  

Connie Berthelsen er sygeplejerske og professor i klinisk sygepleje, cand.cur. og forskningsleder for Sygeplejen på Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge og Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. Desuden Fellow of European Academy of Nursing Science (FEANS).  Connies forskning er særligt centreret omkring styrkelse af de tværsektorielle overgangsforløb som ældre mennesker med medicinske multisygdomme ofte gennemgår. Fokus er her særligt på betydningen af Brobyggersygeplejerskers indsats i indlæggelse og udskrivelse mellem hospital og kommune. Connie arbejder derudover målrettet med kapacitetsopbygning af sygeplejersker. Dette er både i forhold til den kvantitative kapacitet af sygeplejersker på Medicinsk afdeling i forbindelse med rekruttering og fastholdelse men også den mere kvalitative kapacitet i forhold til uddannelse af sygeplejersker i klinisk praksis. 

Dorthe Nielsen er sygeplejerske og professor i sårbarhed på Geriatrisk afdeling G, OUH og SDU, samt gæsteprofessor Indvandremedicinsk Klinik OUH. Hun har en baggrund inden for klinisk sygepleje, undervisning, forskning og ledelse og var i 2014 med til at starte og udvikle kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje på SDU. Dorthes forskning fokuserer på sårbarhed, interkulturel sygepleje, aldring og patienters hverdag med kroniske sygdomme og sygdomme. Hendes arbejde er tværfagligt og tværvidenskabeligt med afsæt i patienters narrativer, hverdag, kommunikation og kultur. Forskningen involverer kvalitative såvel som kvantitative metoder til at identificere og udvikle en praksisnær pleje og behandling af sårbare patienter. Forskningen involverer såvel nationale som internationale samarbejdspartnere. 

 Jacob Hvidhjelm er sygeplejerske, Cand.scient.San., ph.d og seniorforsker i Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri. Han er med i Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN) som er en sammenslutning af forskere og kommende forskere der har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk. Jacobs kvantitative og kvalitative forskningsmetoder har fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien, udvikling og forbedring af nye og eksisterende forebyggelsesinterventioner, samt forskning i hvordan sygeplejersker kan opnå psykologisk tryghed i arbejdet. 

Mette Holst er sygeplejerske, professor og forskningsleder på Center for Ernæring og Tarmsvigt Afdeling for medicinske mavetarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital & Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Hendes Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder har fokus på anvendt forskning og udviklingsstudier om sygdomsrelateret underernæring, vedligeholdelse af vægt, funktion og fysisk aktivitet under akut og kronisk sygdom og aldring. Livsstils påvirkning på inflammation og komplementære behandlingsformer med kost og træning. Mettes organisatoriske forskning handler om hvordan sygeplejersker og andet personale arbejder med ernæringsinterventioner og kan kvalificere og optimere arbejdsprocesser inden for sygehuse, Kommune, almen praksis og tværgående. 

Mia Ingerslev Loft er sygeplejerske, cand.cur., ph.d., forskningsleder og klinisk sygeplejespecialist i Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet. Hun er samtidig lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUC samt ekstern lektor ved AU Health, Institut for Folkesundhed. Mias forskning er særlig dedikeret til sygepleje inden for det neurologiske område, med særlige interesse og kompetencer inden for Fundamentals of Care, kognitive og kommunikative udfordringer, digitalisering, patient- og pårørendeperspektiv, sygeplejerskens funktion i rehabilitering samt kompetence- og professionsudvikling. Arbejder aktivt med implementerings- og interventionsforskning inden for Medical Research Council (MRC)-rammeværket for udvikling af komplekse interventioner og er bl.a. engageret medlem af fakultetet og netværket i The European Academy of Nursing Science, EANS. 

Raymond Kolbæk er sygeplejerske, cand.cur., ph.d. og lektor emeritus fra Aarhus og Deakin Universiteter, hvor han har været underviser og vejledt studerende på Bachelor, kandidat, Master og Ph.d-niveau. Raymond har været centerleder i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS) – Hospitalsenhed Midt/VIA. Forsker i Center for forskning i Sundhed og Velfærdsteknologi i VIA, samt lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Leder af Tværfaglig Simulationsgruppe i relation til Sygdomme og skader i hjernen under Human First – Region Midtjylland. Han har forsket i sundhedsinformatik og digitalisering af sundhedssektoren, med mere end 30 års erfaring med net-baseret uddannelses- og undervisningsudvikling samt sundhedsprofessionelles digitale kompetencer og digitaliseringens konsekvenser. Raymond har desuden forsket i hospitalsdesigns betydning for patienters oplevelse af indlæggelse og sundhedsprofessionelles oplevelser af et ændret hospitalsdesign fra fler- til ensengsstuer.

Karin Anna Petersen er sygeplejerske og professor emerita ved PRAXEOLOGI, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen, Norge, som hun har etableret. Hendes forskning omhandler praktiker inden for medicin, uddannelse, sygepleje og omsorg, hvor den historiske epistemologi og især Pierre Bourdieus metodologi har været i fokus. Karin har været involveret i fagfelterne sygepleje, pædagogik, teologi, antropologi, sociologi og flere bachelor- efteruddannelser – kandidat- master- og ph.d.- arbejder i Danmark, Sverige, Norge samt Saudi- Arabien, England og Australien, senest med Deakin University, Health, masteruddannelse på distance, tilknyttet som professor med position ved School of Nursing.  

Marianne Wetendorff Nørgaard er sygeplejerske, ph.d. og leder af Center for Kliniske Retningslinjer, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet. Hendes forskning har primært omhandlet praksisnære nonfarmakologiske interventioner til reduktion af smerte og angst hos patienter, der gennemgår invasive procedurer og test af interventioner der kan øge patienters oplevelse af comfort i forbindelse med invasive procedurer, samt patientoplevelser af kardiologiske invasive procedurer. Derudover arbejder Marianne med udarbejdelse af systematiske reviews, Scopingreviews og kliniske retningsretningslinjer med implementering i klinisk praksis. Marianne er optaget af patient involvering inddragelse af patienters perspektiv i klinisk praksis og i forskning. 

Rikke Terp er sygeplejerske, ph.d. postdoc forsker på Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital. Hendes forskning omhandler involvering og samarbejde med ældre borgere omkring en bedre sundhedsadfærd så funktionstab og konsekvenser heraf som eksempelvis fald og hospitalsindlæggelse forebygges. Rikkes forskning fokuserer på, hvordan sundhedsteknologi kan anvendes til at styrke ældres egenmestring i forhold til bl.a. ernæring.  Forskningen er tværfagligt og tværsektoriel.  Rikke er optaget af kontekstens betydning for succesfuld implementering og af hvordan sundhedsprofessionelle kan støtte ældre med forskellige kompetencer, så brug af sundhedsteknologi differentieres i forhold til den enkeltes behov.

Susanne Friis Søndergaard er sygeplejerske, ph.d. og førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo. Ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.  Postdoc ved Kar-kirurgisk Forskning Hospitalsenhed Midt. Drivkraften for Susanne har været at skabe sammenhæng mellem forskning, klinisk praksis og uddannelse. Særlig har læring, uddannelse og dannelse været centrale omdrejningspunkter for hendes arbejde som klinisksygeplejerske, forsker, forfatter og underviser på bachelor-, master-, kandidat-, og ph.d.-niveau. Interesse- og forskningsfelter er inden for perioperativ sygepleje, dokumentation, evidensbaseret praksis, hospitalsdesign, telemedicin og APN-sygepleje med metodisk afsæt i Realist evaluering, interviews og deltagende observation.  

Mette Wagner er sygeplejerske, PhD. Hun har en baggrund som kardiologisk- og intensivsygeplejerske og arbejder som klinisk sygeplejespecialist og forsker i Hjertecenteret på Rigshospitalet. Mette er optaget af at udvikle en evidensbaseret klinisk praksis, indenfor den kardiologiske sygepleje, med særligt fokus på mødet mellem mennesket og sundhedsvæsenet, kognitive følger, traumereaktioner og håndtering af livet efter akut kritisk sygdom. Forskningen er interdisciplinær og har et fremtidsperspektiv på høj kvalitet i patientforløbene den patientoplevede sammenhæng mellem sektorer og adgangen til sundhedsvæsenet. Desuden er hun tovholder for DANCAS Forskningsnetværk (Danish Cardiac Arrest Survivorship) som består af en national gruppe af forskere og klinikere, for overlevere efter hjertestop og deres nærmeste, med det primære formål at dele viden og gennemføre forskning, på højeste internationale niveau.