Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Patienter med gentagne akutte indlæggelser til somatiske hospitalsafdelinger: sociodemografiske karakteristika, sygdomsbyrde og kontakt til primærsektoren – et retrospektivt registerbaseret case-control studie

Download som PDF

Leth SV, Graversen SB, Lisby M, Støvring H, Sandbæk A. Patients with repeated acute admissions to somatic departments: sociodemographic characteristics, disease burden, and contact with primary healthcare sector – a retrospective register-based case–control study. Scandinavian Journal of Public Health. 2024;0(0). doi:10.1177/14034948241230142

Af Sara Viskum Leth, Cand.scient.san.publ, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital, sarlet@rm.dk

Introduktion

Patienter med gentagne akutte indlæggelser optager en uforholdsmæssig stor andel af hospitalskapaciteten, hvilket har både samfundsmæssige konsekvenser og konsekvenser for den enkelte patient. Dette studie undersøger, hvad der karakteriser patienter med gentagne akutte indlæggelser (≥3 akutte indlæggelser i løbet af et kalenderår) i forhold til deres sociodemografiske karakteristika, sygdomsbyrde og kontakt til primærsektoren.

Metode

Dette registerbaserede case-kontrol studie undersøgte gentagne akutte indlæggelser i perioden fra d. 1. januar 2014 til d. 31. december 2018 blandt voksne borgere bosat i Skanderborg, Hedensted, Horsens og Odder kommune. I alt 6.169 patienter med gentagne akutte indlæggelser blev matchet 1:4 med henholdsvis personer uden nogen akutte indlæggelser og personer med 1-2 akutte indlæggelser.

Resultater

Studiet fandt, at det at være ugift og modtage offentlige ydelser udgør risikomarkører for at have gentagne akutte indlæggelser. Derudover blev tilstedeværelsen af kronisk sygdom (stigende risiko med antal kroniske sygdomme), et højt medicinforbrug (stigende risiko med antal medicin) samt psykisk sygdom og brug af antidepressiv medicin også fundet at øge risikoen. Mange kontakter til primærsektoren, herunder til praktiserende læge og speciallæge (>5 kontakter mdr./år) og vagtlæge (≥ 3 kontakter mdr./år) samt visitation til kommunale ydelser, eksempelvis sygepleje, blev ligeledes identificeret som risikomarkører.

Implikationer

Studiet identificerede en række risikomarkører indenfor sociodemografiske karakteristika, sygdomsbyrde og kontakt med primærsektoren, der kan anvendes til at identificere patienter i risiko for at have gentagne akutte indlæggelser samt facilitere målrettede interventioner for at reducere antallet af gange patienterne indlægges akut. Interventioner kan involvere samarbejde på tværs af sektorer herunder teams, der adresserer både somatiske og psykiatriske aspekter for at kunne tilbyde patienterne en helhedsorienteret indsats. Derudover bør man overveje planlægning af pleje og behandling som en intervention til sårbare patienter og patienter med flere kroniske sygdomme for at afstemme deres forventninger hertil.

Studiet er udarbejdet i samarbejde med TVÆRSPOR.