Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

‘At løsne op og snakke’ Patienters og facilitatorers oplevelse af at anvende Tidal Modellens ‘Discovery Group’, som indføring til deltagelse i en personcentreret gruppeintervention

Download som PDF

Benzon A, Jørgensen R. ”To loosen up and talk”: Patients´ and facilitators´ experiences of discovery group sessions from the Tidal Model as an introduction before engaging in a person-centred group intervention. J psychiatry Ment Health Nurs. January 2024 https://doi.org/10.1111/jpm.13025

Af Anne Benzon, Klinisk Sygeplejespecialist, Stud.cur., acrvb@rn.dk
Rikke Jørgensen, Seniorforsker, Lektor Cand.cur. og Koordinator for den sygeplejefaglige forskning, rijo@rn.dk

Introduktion

I Psykiatrien er der øget fokus på at tilbyde patienter gruppebaserede, recovery-orienterede interventioner. Forskning viser dog, at patienter ofte finder det vanskeligt at deltage i grupper, hvilket kan skyldes udfordringer med at have tillid til andre. For at sikre deltagelse i gruppeinterventionerne, er det derfor afgørende, at der etableres tillid gruppemedlemmerne imellem.

Metode

Dette kvalitative interviewstudie trækker på data fra et større studie omhandlende implementering af den recovery-orienterede og personcentrerede intervention Guidet Egen-beslutning (GEB) tilbudt som en gruppeintervention i tre psykiatriske ambulatorier.
Studiet involverede fire gruppefacilitatorer og 16 patienter med psykiatrisk lidelse. Der blev gennemført 5 gruppeforløb af 12 sessioner.
Patienter, med erfaring i deltagelse i GEB som gruppeintervention, deltog i planlægningsfasen. På baggrund af anbefalingerne fra patienterne samt litteraturen, blev det besluttet, at de to første sessioner, skulle bestå af en ”Discovery Group” inspireret af the Tidal Model. Det er disse to sessioner, som er i fokus i dette studie.
Analysen er inspireret af Ricoeurs fænomenologisk-hermeneutiske tilgang.

Resultater

”Discovery Group”-sessionerne var opbygget omkring et spil, hvor patienter og facilitatorer besvarede spørgsmål, relateret til hverdagslivet. At tale om hverdagslivet initierede en proces, hvor der gradvist blev opbygget en gensidig tillid mellem gruppemedlemmerne. Patienterne oplevede, at spørgsmålene genererede simpel refleksion, som hjalp dem til at tage det første vanskelige skridt og begynde at dele oplevelser og følelser med resten af gruppen.

Diskussion

Forskning viser, at deling af følelser og erfaringer med andre giver en oplevelse af forbundethed, hvilket er en vigtig del af recoveryprocessen.

Konklusion

Patienter og facilitatorer oplevede ”Discovery Group”-sessionerne som meningsfulde, da de medvirkende til, at gruppemedlemmerne hurtigt relaterede sig til hinanden og der blev skabt tillid gruppemedlemmerne imellem.

Implikationer for praksis

Studiet viser vigtigheden i at imødekomme patienternes bekymring ift. deltagelse i gruppeinterventioner og at involvering af patienter i planlægningen af nye interventioner kan være værdifuldt.