Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Samfundssind og compassion fatigue

Download som PDF

Lykkegaard Sønderkær, T. (2024). Public spirit and compassion fatigue: Focus on nurses’ well-being. Etikk I Praksis – Nordic Journal of Applied Ethics. https://doi.org/10.5324/eip.v18i1.5113

Af Trine Lykkegaard Sønderkær, underviser, cand.mag. i Anvendt filosofi og sygeplejerske med intensivspecialuddannelse, lykkegaardtrine@hotmail.com

Artiklens fokus

Artiklen diskuterer begrebet compassion fatigue sammenholdt med, hvilken betydning politiske beslutninger især anvendelse af begrebet samfundssind har haft på sygeplejen i dansk sygehuskontekst under coronakrisen.

Metode

Artiklens metode tager udgangspunkt i en tematisk analyse af eget deltagende observationsstudie samt nyere forskningslitteratur.

Diskussion

Artiklen antyder, at sygeplejersker grundet autorisationen og professionsetikken allerede udviser samfundssind, men det kan siges at have fået en renæssance og et sprogligt overherredømme. Det kan ses som et begreb, der kan virke diskursiv, dobbeltbindende og interpellerende på sygeplejersker, som deraf kan få en oplevelse af utilstrækkelighed og compassion fatigue. Sidstnævnte skal her forstås som dét, at sygeplejersker ikke kan yde den omsorg, de gerne vil. Der henvises til et længeeksisterende pres på en sundhedssektor, der mere og mere er forvandlet til en sektor, hvor der ikke eksisterer samme fortrolighed og medmenneskelighed som tidligere. Der diskuteres op mod begreberne travlhedsideologi og produktivitetstænkning, der begge synes at kunne sætte sygeplejen i klemme. Arbejdet med mennesker er øjensynligt mere belastende, end vi er klar over og myten om den usårlige hjælper synes fortsat at eksistere.

Konklusion

Som konklusion og implikationer for praksis ses en tendens til, at et fokus på sygeplejerskers trivsel, reducering af compassion fatigue og en diskurs både i regeringen og i sundhedssektoren, der prioriterer sundhedsprofessionelles arbejdsmiljø, egensind og compassion formentlig vil kunne få en betydning for en sygeplejeprofession, der tilskynder fastholdelse og rekruttering.
Der anføres, at hvis compassion fatigue minimeres eller helt forebygges, så vil en manglende evne til at udvise empati, omsorg og det at indgå i relationer formentligt udeblive – sandsynligvis med mere kvalificeret sygepleje til patientens bedste, som en gevinst.
Sammenholdt med andet forskning i artiklen kan det antydes, at der i fremtidig forskning bør skabes fokus på, hvordan en tilstrækkelig støtte og prioritering af sygeplejerskers trivsel sikres.