Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Mestring og relationsdannelse i et skleroseambulatorie -med fokus på den unge patient

Download som PDF

Download BA-projektet her

Rebecca Henrietta Deely, Gita Femhøj Lauritsen
BA projekt afleveret 08.03.2024. Sygeplejerskeuddannelsen KP København. Vejleder: Ida Elisabeth Højskov

Resumé

Introduktion

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan den unge patient med multiple sklerose, som bliver behandlet i et skleroseambulatorie, oplever sygeplejerskens rolle i forbindelse med at give psykosocial støtte til mestring af sygdommen.

Metode

Undersøgelsen tager udgangspunkt i patientperspektivet, og data bliver indsamlet via tre kvalitative interviews. Analysens tilgang er hermeneutisk, og rammerne for det kvalitative interview er lavet ud fra S. Kvale og S. Brinkmanns tilgang til interviewundersøgelser.

Resultater

Efter analyse af data fremstod to overordnede temaer: Relationen til sygeplejersken og Mestring af sygdommen.

Konklusion

Analysens hovedkonklusioner er, at det er afgørende, at sygeplejersken i ambulatoriet formår at etablere en god relation til den unge patient for at lykkes med at hjælpe patienten med psykosocial støtte til mestring af sygdommen. Informanterne udtrykker et ønske om, at sygeplejersken deltager på diagnosetidspunktet sammen med lægen for at hjælpe dem og forældrene psykosocialt i situationen. Sidst udtrykker informanterne et ønske om, at sygeplejersken bør være proaktiv ift. at invitere de unge til at deltage i netværksgrupper med andre i samme situation, da dette er med til at styrke mestring.

Kontaktoplysninger

Rebecca Henrietta Deely , sygeplejerske, mail: Deelyrebecca@gmail.com
Gita Femhøj Lauritsen , sygeplejerske, mail: Gita.femhoej@gmail.com

Coping and relationship building in a multiple sclerosis outpatient clinic – with a focus on the young patient

Download abstract as PDF

Clinical dissertation by Rebecca Henrietta Deely, Gita Femhøj Lauritsen
Uploaded 08.03.2024. KP University College. Tutor Ida Elisabeth Højskov

Abstract

The purpose of this project is to investigate how the young patient with multiple sclerosis, being treated in a sclerosis outpatient clinic, experiences the role of the nurse in connection with providing psychosocial support in order to cope with the disease.

The study focuses on the patient perspective, and data is collected via three qualitative interviews. Analysis is based on a hermeneutic approach and the framework for the qualitative interview is based on S. Kvale and S. Brinkmann’s approach to interview studies.

After analyzing the data, two overall themes emerged: The relationship with the nurse and Coping with the disease. The analysis’ main conclusions are that it is crucial that the nurse in the outpatient clinic manages to establish a good relationship with the young patient in order to succeed in helping the patient with psychosocial support to cope with the disease.

The informants express a desire for the nurse to participate at the time of diagnosis together with the doctor in order to help them and the parents psychosocially in the situation. Finally, the informants express a wish that the nurse should be proactive in inviting the young people to participate in network groups with people in the same situation, as this helps to strengthen coping.

Contact information

Rebecca Henrietta Deely, RN, mail: Deelyrebecca@gmail.com
Gita Femhøj Lauritsen , RN, mail: Gita.femhoej@gmail.com