Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Klinisk eksamen i sygeplejeuddannelse – en komparativ undersøgelse

Download som PDF

Christina Jensen, klinisk underviser, cand.pæd.pæd.psyk, christina.jensen.03@regionh.dk
Camilla Bernild, Faglig uddannelsesleder og klinisk uddannelsesforsker, Ph.D., camilla.bernild@regionh.dk

Jensen, C., Bertelsen, T.E., Kuipers, F.L., Jessiman, S.R., Andersen, L.R., Sørensen, A.G., Larsen, N.S, Bernild, C. What’s going on in the clinical examination room? – An exploratory and comparative study of two types of clinical exams and their meaning for nursing students in the final year of the nursing education. Journal of Nursing Education and Practice. 2024, Vol. 14, No. 7. URL: https://doi.org/10.5430/jnep.v14n7p1

Introduktion

Dette studie undersøger en ny eksamensform (interventionseksamen) gennem komparation til en eksisterende eksamensform (kontroleksamen) i den afsluttende klinik på sygeplejestudiet.
Interventionseksamen består af en udøvende del, hvor eksaminatorerne observerer studerende yde sygepleje i praksis, direkte efterfulgt af mundtlig refleksion. Kontroleksamen består af et forløb over flere dage med dataindsamling i praksis, udarbejdelse af skriftligt oplæg, og mundtlig eksamination.
Formålet med dette studie er at undersøge, hvilke typer af logikker, viden og kompetencer de to eksamener henholdsvis fremmer og begrænser og hvordan studerende vurderer og oplever det.

Metode

Data består af 104 besvarelser fra en spørgeskemaundersøgelse, observationer af den mundtlige del af seks kontroleksamener og seks interventionseksamener, samt to fokusgruppeinterviews med studerende i begge grupper.

Resultater og diskussion

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der ikke er statistisk signifikant forskel på studerendes vurdering af sammenhængen mellem eksamen og deres kliniske kompetencer. Dog svarer 38% af interventionsgruppen at deres kliniske kompetencer blev afprøvet ’i meget høj grad’, mens kun 14% af kontrolgruppen svarede det samme.
Analysen af den kvalitative data viser at der forskel på eksamensformerne. Interventionseksamen er kendetegnet ved at være uforudsigelig, praksisstyret og fokuseret omkring konkrete sygeplejehandlinger. Studerende viser og gør sygepleje og eksamensformen fremmer refleksion nu-og-her. Der er forskellige logikker i spil, hvor studerende fokuserer på relationen til patienten, samarbejdet med kollegaer og de formelle uddannelseskrav på én gang.
Kontroleksamen er derimod forudsigelig, læringsmålsstyret og med et fokus på generelle, teoretiske begreber i sygeplejen og på formelle uddannelseskrav. Der ses en dominerende uddannelseslogik ved denne prøve og de studerende fremlægger teoretisk viden med kobling til praksis, hvorved refleksion over sygeplejehandlinger fremmes.

Implikationer for praksis

Der er potentiale for at udvikle en fremtidig klinisk eksamensform, hvor sygeplejestuderende både kan vise, hvordan de agerer adækvat i en kompleks og uforudsigelig praksis, og samtidig kan reflektere over praksis og argumentere teoretisk for deres sygepleje.