Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

En særlig opmærksomhed – Sygeplejerskers oplevelse af eksistentiel og åndelig omsorg til børn og unge

Download resumé som PDF

Download BA-projektet her

Charlotte Gøtstad Sørensen. BA-projekt afleveret 28.12.2023. Københavns Professionshøjskole, Diakonissestiftelsen.
Vejleder Linda Kaasgaard

Resumé

Formål
Formålet med dette bachelorprojekt er at undersøge og belyse sygeplejerskers oplevelse af at yde eksistentiel og åndelig omsorg til børn og unge indlagt på en børnekardiologisk afdeling.

Baggrund
Forskning viser, at sygeplejersker oplever det som udfordrende at yde eksistentiel og åndelig omsorg, og data viser, at børn og unge med en kronisk hjertesygdom kan have meget dårlig mental trivsel. Forskning viser yderligere, at åndelig omsorg kan forbedre den mentale trivsel og øge resiliensen overfor fremtidige kriser.

Metode
Med et fænomenologisk videnskabsteoretisk grundlag og semistrukturerede livsverdeninterview, belyser undersøgelsen sygeplejerskers oplevelser.

Fund
Gennem tematisering af interviews kom der 1 hovedtema frem og 6 undertemaer op. Fundene blev belyst ved brug af Kari Martinsens omsorgsteori og Max van Manens teori om de 4 eksistentialer.

Diskussion
Gennem inddragelse af anden forskning, diskuteres fundene og den samfundsmæssige værdi åndelig omsorg kan have. Derudover diskuteres de udvalgte teorier, det videnskabsteoretiske grundlag og den valgte metode.

Konklusion
At yde eksistentiel og åndelig omsorg er en meget krævende og kompleks opgave for sygeplejersker, der arbejder med børn og unge. Dette ses gennem de 7 temaer der er kommet frem i analysen, som alle spiller ind i sygeplejerskers tilgang til åndelig omsorg.

Perspektivering
Der kræver et særligt fokus på tid, rum og kompetencer for at skabe bedre rammer for sygeplejersker til at yde eksistentiel og åndelig omsorg for børn og unge. Til gengæld vil det være en god samfundsmæssig investering.

Kontaktoplysninger

Mail: charlottegotstad@gmail.com

A Special Kind of Attention – Nurses’ Experience with Spiritual Care for Children

Download abstract as PDF

Clinical dissertation by Charlotte Gøtstad Sørensen. Uploaded 28.12.2023
Tutor Linda Kaasgaard

Abstract

Aim
The aim of this project is to explore and describe nurses’ experience of providing spiritual care for children in a pediatric cardiology ward.

Background
Research shows that spiritual care is a challenging task for nurses, and data shows that children with a chronic heart condition can have very poor mental well-being. Furthermore, research shows that spiritual care can improve the mental well-being and resilience of future life crises.

Method
With Phenomenology as the scientific theoretical basis and semi-structured lifeworld interviews, the study describes nurses’ experience.

Findings
Through a thematical analysis the study shows 1 main theme and 6 sub-themes, which are analyzed together with Kari Martinsen’s theory of care and Max van Manen’s theory of The Four Existentials.

Discussion
The findings and societal value of the study are discussed with new research. Furthermore, the selected theories, the scientific theoretical basis and the method are discussed.

Conclusion
To provide spiritual care for children is a very challenging and complex task for nurses. This is shown though the 7 themes, which are highlighted in the analysis, all of which play a part in nurse’s approach to spiritual care. Implications: It requires a specific focus on time, surroundings, and competencies to improve the conditions for nurses’ spiritual care for children. Furthermore, it will be a good societal investment.

Contact information

Charlotte Gøtstad Sørensen, RN. Mail: charlottegotstad@gmail.com