Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Sygeplejeinterventioner til den underernærede patient med KOL

Download som PDF

Download BA-projektet her

Nikoline Baadsgaard Andersen, Emma Skjold Petersen
BA projekt afleveret 04.01.2024. Sygeplejerskeuddannelsen KP København. Vejleder: Nina Tvisholm

Resumé

Introduktion: En analyse fra Lungeforeningen fra 2023 viser, at KOL er den enkeltsygdom, der forårsagede flest dødsfald i Danmark i 2021. Der er ca. 133.200 personer med KOL diagnosticeret i Danmark, og hos indlagte patienter med KOL er der ca. 30-60%, som samtidig er underernæret. Underernæring er en hyppigt forekommende problematik ved KOL, og er associeret med store konsekvenser som nedsat livskvalitet og øget mortalitet. Formålet med dette kvantitative litteraturstudie er at bidrage med evidensbaserede sygeplejeinterventioner, der kan forebygge underernæring hos patienter med KOL.

Metode: Gennem en omfattende litteratursøgning i databaserne PubMed og Cinahl, blev tre RCT- studier inkluderet, og tilhørende data blev ekstraheret og derefter analyseret ved brug af den narrative systese.

Resultater: Litteraturstudiets resultater viste, at både orale ernæringssupplementer (ONS) og ernæringsrådgivning har en signifikant positiv effekt på vægtøgning hos patienter med KOL.
Specifikt blev der observeret en signifikant vægtstigning hos patienter, der modtog ernæringsrådgivning, samt hos dem, der fik ONS i 30 dage. I et internationalt systematisk review fremgår det, at kombinationen af ernæringsrådgivning og ONS kan resultere i vægtøgning hos underernærede kronisk syge personer. Derudover fastslås det i et internationalt review, at netop ernæringsinterventioner kan forbedre livskvaliteten hos KOL-patienter, hvilket understreger betydningen af KOL-patienters ernæringstilstand og deres generelle trivsel.

Diskussion: Behovet for patientuddannelse og -inddragelse i behandlingen af underernæring hos KOL-patienter kan være en afgørende faktor i forebyggelsen af underernæring. Sygeplejersker spiller en central rolle i at støtte patienter til at udvise egenomsorg, og det kan være afgørende for at opnå succes med ONS og ernæringsrådgivning som interventioner der forebygger underernæring hos ældre KOL-patienter.

Konklusion: Implementeringen af ONS og ernæringsrådgivning kan have positiv effekt på vægtøgning og øget livskvalitet hos denne patientgruppe. Ydermere tyder forskning på at en kombination af disse interventioner også kan have positive resultater på både vægtøgning og livskvalitet.

Implikationer for praksis: Det foreslås at implementere nøglepersoner med ernæringskompetencer i både primær og sekundær sektor, som kan anvende redskaber som CHAT i dialogen med patienten og i samarbejdet med at støtte deres egenomsorg.

Kontaktoplysninger

Nikoline Baadsgaard Andersen, sygeplejerske. nikolineba@gmail.com
Emma Skjold Petersen, Sygeplejerske. emmaskjold@yahoo.dk

Nursing interventions for the malnourished patient with COPD

Download abstract as PDF

Abstract

Introduction: An analysis from the Lung Association in 2023 shows that COPD was the leading cause of death in Denmark in 2021. There are approximately 133,200 people diagnosed with COPD in Denmark, and among hospitalized COPD patients, approximately 30-60% are also malnourished. Malnutrition is a common issue in COPD and is associated with significant consequences such as reduced quality of life and increased mortality. The aim of this quantitative literature study is to contribute evidence-based nursing interventions to prevent malnutrition in COPD patients.

Method: Through an extensive literature search in the PubMed and Cinahl databases, three RCT studies were included, and their data were extracted and analyzed using narrative synthesis. The results of the literature study show that both oral nutritional supplements (ONS) and nutritional counseling have a significant positive effect on weight gain in COPD patients. Specifically, significant weight gain was observed in patients receiving nutritional counseling and those receiving ONS for 30 days. An international systematic review indicates that the combination of nutritional counseling and ONS can result in weight gain in malnourished chronically ill individuals. Furthermore, an international review concludes that nutritional interventions can improve the quality of life in COPD patients, emphasizing the importance of the nutritional status of COPD patients and their overall well-being.

Discussion: The need for patient education and involvement in the treatment of malnutrition in COPD patients, is important and nurses play a central role in supporting patients in self-care, which can be crucial for the success of ONS and nutritional counseling as interventions to prevent malnutrition in elderly COPD patients.

Conclusion: This literature study suggests that implementing these interventions can have a positive effect on weight gain and increased quality of life in this patient group.
Relevance to clinical practice: Therefore, it is suggested to implement designated nurses with nutrition expertise in both primary and secondary sectors, who can also utilize tools like CHAT in dialogue with patients and in collaboration to support their self-care.

Contact information

Nikoline Baadsgaard Andersen, RN. Mail: nikolineba@gmail.com
Emma Skjold Petersen, RN. Mail: emmaskjold@yahoo.dk