Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Reducering af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter

Download som PDF

Download BA-projektet her

Elise Rino. BA projekt afleveret 04.01.2024 Sygeplejerskeuddannelsen KP København. Vejleder Birgitte Bennich

Resumé

Introduktion: Antallet af uplanlagte genindlæggelser er hyppigt forekommende, særligt blandt ældre medicinske patienter, hvor op mod 20 % genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse. Disse genindlæggelser er essentielle at forebygge, da de er forbundet med nedsat livskvalitet og funktionsniveau samt øget risiko for mortalitet. Formålet med opgaven er derfor at undersøge, hvilke sygeplejefaglige interventioner, der i forbindelse med udskrivelse fra hospital til eget hjem kan reducere antallet af genindlæggelser for den ældre medicinske patient.

Metode: I opgaven udføres et kvantitativt litteraturstudie til at afdække eksisterende viden på området. Litteratursøgningen blev udført i databaserne PubMed, Cinahl Complete og Embase. Til analysen af de inkluderede studier anvendes den narrative syntese som metode.

Resultater: I opgaven udvælges tre RCT-studier med sygeplejefaglige interventioner relateret til udskrivelse fra hospital til eget hjem. To af de i alt seks interventioner på tværs af studierne havde en statistisk signifikant reducerende effekt på antallet af genindlæggelser for ældre medicinske patienter.

Konklusion: Dette litteraturstudie peger på, at langvarige og systematiske fysiske og telefoniske sygeplejefaglige opfølgninger i sig selv og i kombination med fysisk træning med en fysioterapeut har en reducerende effekt på antallet af genindlæggelser for ældre medicinske patienter.

Implikationer for praksis: Forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter er forbundet med stor kompleksitet, og kan anses som et såkaldt wicked problem, hvilket afspejler sig i den heterogenitet, der er i litteraturen på området. Der er derfor relevant, at fremtidig forskning har denne kompleksitet for øje, når der udvikles og udtænkes udskrivelsesinterventioner til ældre medicinske patienter.

Kontaktoplysninger:
Elise Rino, sygeplejerske. Mail: eliserino@hotmail.dk

Copenhagen Honours College – sygeplejerske (CHC-S)
Helle Mathar, lektor. Mail: chcsygepleje@kp.dk
Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden

Reducing the numbers of readmissions among elderly medical patients

Download abstract as PDF

Abstract

Introduction: The occurrence of unplanned readmissions is common among elderly medical patients, with up to 20% of patients over 65 being readmitted within 30 days of discharge. These readmissions are critical to prevent, as they are associated with a reduced quality of life and functional level, as well as an increased risk of mortality. The aim of this study is therefore to investigate if nursing intervention can reduce the number of readmissions for elderly medical patients who are discharged from hospital to their own home.

Methods: The present study was a literature review. A systematic search was undertaking in PubMed, Cinahl Complete and Embase. A narrative synthesis was performed.

Results: Three RCT-studies were included in the review. Included studies involved a total of six interventions. Two interventions had a statistically significant effect on the number of readmissions for elderly medical patients.

Conclusion: This literature review indicates that long-term and high-intensity nurse home visits and telephone follow-up as an intervention or in combination with physical exercise have a positive effect on the number of readmissions for elderly medical patients.

Relevance to clinical practice: Preventing readmissions among elderly medical patients is associated with huge complexity and can be considered as a wicked problem, as reflected in the heterogeneity present in the literature on the subject. Therefore, it is relevant for future research to consider this complexity when developing discharge interventions for elderly medical patients.

Contact information:
Elise Rino, RN. Mail: eliserino@hotmail.dk