Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Tørstens væsen hos patienter med væskerestriktion – To isterninger i et stort glas juice, tak!

Download som PDF

Download BA-projektet her

Dina Helbo Bredal. BA projekt afleveret 03.01.2024. Sygeplejerskeuddannelsen VIA-Viborg.
Vejleder Anne Bendix Andersen.

Resumé

Introduktion
Hvert år indlægges patienter verden over med sygdomme, hvor en del af behandlingen er væskerestriktion. Ifølge WHO kan mindre end 50% overholde restriktionen over tid, hvilket fører til genindlæggelser og død. Dette studium fokuserer på, hvordan væskeskema, væskerestriktion og tørst optræder som aktører i praksis for patienter med nyopdaget hjertesvigt på et hjertemedicinsk sengeafsnit i Danmark.

Metode
Metoden tager udgangspunkt i Aktør-Netværks-Teori som omfatter feltobservationer og etnografisk inspirerede interviews.

Resultater
Resultaterne viser, at patienterne ikke forstår væskerestriktion som en livslang behandling af hjertesvigt. Patienterne lærer ikke at bruge styringsredskaber, som væskeskema under indlæggelsen.
Tørst er i undersøgelsen en stor aktør for patienterne, både for patienter der ikke oplever tørst og for dem, hvor tørst er lidelsesfuld.

Konklusion
Patienterne som ikke mærker tørst, risikerer at blive overvurderet af personalet i forhold til sundhedskompetencer, dette er problematisk af flere årsager, som vist i BA-projektet.
For patienterne med stor tørst, arbejder sygeplejerskerne med lindring, f.eks. med isterninger med juice i små glas, men lidelsen italesættes ikke, hverken af patienter eller personale, dette medfører blandt andet at patienterne ikke forstår hensigten med væskerestriktionen.

Kontaktoplysninger

Dina Helbo Bredal, Akut sygeplejerske, Cand. Mag. DinaHB@outlook.dk

The nature of thirst in patient with fluid restriction –Two ice cubes, in a large juice, please

Download abstract as PDF

Clinical dissertation by Dina Helbo Bredal. Uploaded 03.01.2024. VIA University College
Tutor Anne Bendix Andersen

Abstract

Introduction
Every year, patients worldwide are admitted to hospital with illnesses where part of the treatment is fluid restriction. According to WHO, less than 50% can adhere to the restriction over time, leading to readmissions and death.
This study focuses on how fluid charts, fluid restriction, and thirst act as actors in the practice of patients newly diagnosed with heart failure in a cardiac ward in Denmark.

Methods
The method, rooted in Actor-Network Theory, includes field observations and ethnographically inspired interviews.

Results
The results show that patients do not comprehend that fluid restriction is a lifelong treatment for heart failure. They do not learn to use management tools such as fluid charts during hospitalization.
Thirst is a significant actor for patients in the study.

Conclusion
Those without thirst risk being overestimated by the staff in terms of health competencies, often resulting in a unexpected new patient-role, one that may be false. However, the patients that suffers with significant thirst, relief is attempted, e.g., with ice cubes with juice in small glasses, while the suffering remains unspoken. Resulting in the lack of understanding for the need for fluid restriction.

Contact information

Dina Helbo Bredal, RN, master in Expirence Economy. mail: DinaHB@outlook.dk