Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Forældres oplevelse på neonatalafdelingen med et præmaturt barn

Download resume’ som PDF

Download BA-projektet her

Louise Lindhard Nissen. BA-projekt afleveret 02.01.2024. UC SYD Sygeplejeuddannelsen Esbjerg.
Vejleder Sabine Heesemann

Resumé

Introduktion
Når en fødsel hænder før termin, viser undersøgelser at en stor andel af forældrene kommer i en livskrise, hvor almindelige mestringsstrategier ikke er tilstrækkelige. Dette kan føre til angst- og stress problematikker hos forældrene. Formålet med bachelorprojektet var at undersøge forældres oplevelser på neonatalafdelingen.

Metode
Metodologien tog udgangspunkt i Gadamar og den hermeneutiske videnskabelige position. Der blev udført et kvalitativt semistruktureret gruppeinterview af et forældrepar, der var indlagt med et præmaturt barn på neonatalafdelingen. Interviewet fulgte Kvales syv faser i et interview. Interviewet blev optaget og transskriberet og herefter blev der anvendt induktiv analysestrategi.

Resultater
Resultaterne viste at sygeplejerskerne involverede forældrene ved at tale deres forældrerolle op. Dog kunne anerkendelsen pålægge forældrene et uønsket ansvar. Et andet resultat viste at forældrene oplevede en manglende lykkefølelse over at være blevet forældre og fandt det vanskeligt, at navigere i meningen med forældreskabet. Ligeledes tydede et resultat på, at forældrene følte sig afhængige af sygeplejerskerne med hensyn til plejen af barnet.

Diskussion
Resultaterne diskuteres med udgangspunkt i Aaron Antonovskys teori om mestring og familiecentreret sygepleje med inddragelse af Newborn Individualized Development Care And Assessment principperne. Resultaterne viste vigtigheden af at etablere en stærk kommunikation med forældrene, idet kommunikationen spillede en afgørende rolle i forældrenes mestring.
Det svækker dog resultaterne at der kun blev udført et interview og dermed ikke er opnået datamætning. Dog er resultaterne i overensstemmelse med øvrig forskning på området og interviewets semi-strukturerede design gav mulighed for en dybdegående forståelse og fortolkning.

Konklusion
Forældre med et præmaturt barn finder en indlæggelse på neonatalafdelingen skræmmende og oplever en manglende forældreskabsfølelse samt føler sig afhængige af sygeplejerskerne.

Implikationer for praksis
Projektet viser vigtigheden af at have viden om forældres oplevelser på neonatalafdelingen, idet den neonatale sygepleje kræver en særlig viden fra sygeplejersken således forældre med et præmaturt barn føler sig trygge i forløbet.

Kontaktoplysninger

Louise Lindhard Nissen, Sygeplejerske, Louisenissen01@outlook.dk

Parents’ experience in the Neonatal Unit with a Preterm infant

Download as PDF

Clinical dissertation by Louise Lindhard Nissen Uploaded 02.01.2024. UC South Denmark, Esbjerg
Tutor Sabine Heesemann

Abstract

Introduction
When a birth occurs prematurely, studies show that a significant proportion of parents experience a life crisis where ordinary coping strategies are insufficient. This can lead to anxiety and stress issues for the parents. The purpose of the bachelor project was to investigate parents’ experiences in the neonatal department.

Method
The methodology was based on Gadamer and the hermeneutic scientific position. A qualitative semi-structured group interview was conducted with a couple who were admitted in the neonatal department. The interview followed Kvale’s seven phases in an interview. The interview was recorded and transcribed, and then an inductive analysis strategy was applied.

Results
The results showed that nurses involved the parents by emphasizing their parental role. However, the acknowledgment could impose an unwanted responsibility on the parents. Another result showed that parents experienced a lack of happiness in becoming parents and found it difficult to navigate the meaning of parenthood and felt dependent on the nurses.

Discussion
The results are discussed based on Aaron Antonovsky’s theory of coping and familycentered nursing with the inclusion of Newborn Individualized Development Care And Assessment principles. The results highlighted the importance of establishing strong communication with the parents, as communication played a crucial role in the parents’ coping. However, the results are weakened by the fact that only one interview was conducted, thus not achieving data saturation. Nevertheless, the results are consistent with other research in the field.

Conclusion
Parents with a premature baby find admission to the neonatal department frightening and experience a lack of parental feeling, as well as feeling dependent on nurses.

Implications for Practice
The project demonstrates the importance of having knowledge about parents’ experiences in the neonatal department, as neonatal nursing requires special knowledge from the nurse so that parents with a premature baby feel secure in the process.

Contact information

Louise Lindhard Nissen, RN. Louisenissen01@outlook.dk